کود مایع 20-20-20

گروه کودهای مایع

شماره ثبت ماده کودی 50638
وزن خالص 1 لیتر
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
اوره-اسید فسفریک-هیدروکسید پتاسیم

توضیحات فنی

کود کامل با داشتن مقادیری مشخص از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به منظور افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می شود. نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند. پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای می گذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. فسفر موجود در این کود به ویژه در اوایل فصل رشد به دلیل گسترش محدود ریشه ها و کم تحرک بودن این عنصر در خاک  برای رشد گیاه ضروری می باشد و باعث ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم می شود.

دستور العمل مصرف

به صورت محلول پاشی:

محصولات زراعی: 2 تا 3 لیتر در هکتار

درختان میوه: 2 تا 4 لیتر در هکتار

صیفی جات: 2 تا 3 لیتر در هکتار

گلخانه:2 تا 4 لیتر در هزار لیتر

برای استفاده در سیستم آبیاری:

محصولات زراعی: 10 تا 12 لیتر در هکتار

درختان میوه: 12 تا 20 لیتر در هکتار

صیفی جات: 10 تا 15 لیتر در هکتار

گلخانه: 2 تا 4 لیتر در هزار متر مربع

تجزیه تضمین شده

دانسیته(kg/l) 1.5
پتاسیم محلول(K2O) %20
فسفر قابل استفاده (P2O5) %20
نیتروژن کل(حجمی) %20

محصولات مشابه