کود آلی گرانوله فسفاته

گروه کودهای آلی

شماره پروانه بهره برداری 59993
وزن خالص 100 g ± 50 kg
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
کمپوست-گوگرد-فسفات

توضیحات فنی

 کمک به افزایش مواد آلی خاک

بهبود پی اچ خاک های شور و قلیایی

افزایش رشد ریشه گیاه و افزایش جذب فسفر

دستور العمل مصرف

بستگی به توصیه کارشناس بر اساس آزمون خاک دارد

تجزیه تضمین شده

P 25%
PH 5.21
فسفر کل 25%
فسفر محلول 5%
گوگرد 10%
کربن آلی 12%
هدایت الکتریکی در عصاره 5.38

محصولات مشابه