اخبار

مجوزات دریافتی از موسسه تحقیقات خاک و آب

با اجرای قانون ثبت مواد کودی، تحولی شگرف در صنعت کود در داخل کشور ایجاد شده است؛ کنترل کیفی کودهای مصرفی علاوه بر کود های تولیدی شامل کودهای وارداتی و صادراتی نیز می شود و آن ها هم باید برای دریافت کد ثبتی موسسه تحقیقات خاک و آب اقدام کنند؛

 

گواهی نامه های ثبت کودی اخذ شده توسط شرکت سینکو


جهت مشاهده، گواهی نامه مورد نظر را انتخاب نمائید:

20-20-20مایع.pdf

گوگرد مایع.pdf

اسید هیومیک.pdf

ضد یخ گیاهی.pdf

فروت ست.pdf

کلسیم مایع.pdf

10-52-10.pdf

12-12-36.pdf

15-5-30.pdf

20-20-20.pdf

8-8-8مایع.pdf

سولفات روی.pdf

سولفات منیزیم.pdf